Frieze Нью Йорк 2016: Рандалл арал дээр бизнес эрхлэх нь